13.3.11

Crufts 2011

SH CH VBOS THE KENTUCKIAN
Retriever (Flat Coated)
*


*


*


*